Wednesday, 17 September 2014

Die Aussprache

Lletra               Pronunciació equivalent 
A                               a                               
E                             Normalment "e"
                 
diptong "ei"        es pronuncia com "ai"
diptong "eu"       es pronuncia com "oi"

Atenció!!          Hi ha paraules com Museum,on la "e" i la "u" es troben en sílabes diferents,
i no hi ha diptong y la pronunciació en alemány és simplement "Museum"

I                          es pronuncia com a "i"
ie                        es pronuncia           "i"
O                        es pronuncia          "o"
U                   es pronuncia         "u"
Ä                        es pronuncia   entre una "a" y una "e" i llarga. 
äu                      es pronuncia "oi" ( Häuser)
Ö                        es pronuncia entre una o i una e llarga  (Öffnung)
Ü                        es pronuncia entre una "u" i una "i" llarga. (Übung)

No comments:

Post a Comment